khaksar,havelian,nisar
Genrel Scatretry khaksar Tahrek,Zaigham Al Mashriqi AJJ 31 March ko Havelian ah ray hain.

Genrel Scatretry khaksar Tahrek,Zaigham Al Mashriqi AJJ 31 March ko Havelian ah ray hain.

Posted by Nisar Khaksar On Thursday 2 nd April 2015 Category: Health . 3503 Views